100% stilling som tenesteleiar til i Vik kommune

Vik kommune
Publicerad
mars 26, 2021
Placering
Vik kommune, Norway
Kategori
Typ av jobb
Heltid  

Beskrivning

Vik kommune har i underkant av 2700 innbyggjarar. Hovudnæringane er landbruk og industri, i tillegg til reiseliv og andre tenesteytande næringar. Vik ligg ved innfallsporten til Stølsheimen landskapsvernområde og er ein av fire vertskommunar for Nærøyfjorden verdsarvområde. Kommunen er elles kjend for eit rikt organisasjonsliv med gode og varierte tenestetilbod. Tenestemålet er nynorsk.
Vik kommune er ein stor arbeidsplass med om lag 305 tilsette fordelt på ca 260 årsverk og eit brutto driftsbudsjett på 330 mill.kr.

100% fast nyoppretta stilling som tenesteleiar for heimetenestene i Vik kommune frå snarast.

Som tenesteleiar får du ansvar for heimesjukepleie/heimehjelp/omsorgsbustader både med og utan heildøgns omsorg.
Det er tett samarbeid mellom heimetenestene, sjukeheim, psykiatri/rus og rehabiliteringsavdeling.
Som tenesteleiar vil du få ei viktig rolle i å bidra til å utvikle helse-og omsorgstenestene i Vik, og heimetenesten spesielt.
Kommunen jobbar med å ta i bruk velferdsteknologi. Mestring og livskvalitet er viktige prinsipp og målet er at brukarar kan få bu heime så lenge som mogeleg.

Arbeidsoppgåver

Vik kommune satsar på at innbyggarane skal bu i eigen heim så lenge som råd. Behov for helse - og omsorgstenester i eigen heim og i omsorgsbustad har auka siste åra. Kommunen arbeider no med eit prosjekt for å dele tenestene i to sjølvstendige tenesteområder. Det er eit prosjekt der me er opptekne av å styrka kvaliteten på tenesta slik at individet får den hjelp som er individuelt tilpassa.
Kommunen søkjer difor etter ein tenesteleiar som skal vere med å vidareutvikla tenesta og ha driftsansvar for ei av to likestilte tenesteavdelingar innan heimetenester.
Oppgåver vert å ha dagleg ansvar og oppgåver innan fag, personal- og økonomiforvaltning. Tenesteleiaren er ein del av eit leiarteam i sektoren, og deltar i kvalitetsarbeid og vidareutvikling av tenesteområdet. Tenesteleiar rapporterer til kommunalsjef.

Kvalifikasjonskrav

" Offentleg godkjent sjukepleiar
" Erfaring frå leiing er ein fordel
" Kunnskap om gjeldande lov- og avtaleverk
" Erfaring frå endrings- og omstillingsarbeid er ein fordel
Personlege eigenskapar

Personlege eigenskapar vert vektlagt.
Løns- og tilsetjingsvilkår

Løn- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk.
Kommunen har gode forsikrings- og pensjonsordningar.
Den som vert tilsett må levera politiattest og helseattest av ny dato.
Andre opplysningar

Vik kommune praktiserer meiroffentlegheit. Dersom du ikkje ynskjer at namnet ditt skal offentleggjerast, må du grunngje dette i søknaden.
Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillingar i Vik kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp med søknaden, kan du ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 57 69 82 00.

Navn
Marit Johanne Andersen
Tittel
Kommunalsjef Helse og velferd
E-post
marit.johanne.andersen@vik.kommune.no
Mobil 90686227

Søknadsfrist
07.04.21
Utlyst
24.03.21

Merk deres søknad med Helsejobbnorge.no

Ansök
Drop files here browse files ...
Captcha

Liknande platsannonser

100% stilling som tenesteleiar til i Vik kommune
Rulla till toppen

Genom att besöka vår webbplats godkänner du våra integritetsvillkor.

Vi använder cookies

För att kunna erbjuda dig som besökare bästa möjliga upplevelse. Läs mer om våra förhållningssätt kring cookies >

Din integritet

Vi följer alla riktlinjer enligt GDPR och tar din integritet på största allvar. Läs mer om hur vi säkerställer din integritet

Are you sure you want to delete this file?
/